hail damage on a dark shingles roof (1)

hail damage on a dark shingle image